Reklamačný poriadok

Pressburgfamily – Beata Lóciová IČO: 40966801, so sídlom: Pri kríži č.12, 841 02 Bratislava,
zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava ,  č.: 104-14517  (ďalej len
„Realitná kancelária“ alebo len „RK“) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež
  vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý
  klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese:
  Pressburgfamily, Pri kríži 12, 841 02 Bratislava
 3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti,
  kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb
  Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením
  alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej
  kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
 4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
  Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a
  nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho
  zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy,
  ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí
  spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných
  dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
  odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo
  dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
  možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
  odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou
  nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo
  sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária
  reklamáciu zamietne.
 7. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
  prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí
  uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné
  doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
  reklamácie.
 8. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
  reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

9. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu, alebo, ak sa domnieva, že RK porušila jeho
práva.

 1. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,
  spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
  riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
  sporov.11. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná
  inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Ústredný inšpektorát Slovenskej
  obchodnej inšpekcie, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenie
  spotrebiteľských sporov, P.O.BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava (webová stránka
  /www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
  Ďalšie subjekty oprávnené
  na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:
  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-
  sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 2. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu
  použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
 4. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
  kontakt,
 5. b) presné označenie Realitnej kancelárie,
 6. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 7. d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 8. e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
 9. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
  dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa §
  20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.2.2016

Osoba poverená vybavovať reklamácie:
Mgr. Beáta Lóciová