Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vás informujeme o Vašich právach súvisiacich so spracovaním  Vašich osobných údajov spoločnosťou:

„Pressburgfamily“ – Beata Lociova so sídlom Pri kríži č.12, 841 02 Bratislava, IČO: 40966801, registrovanou na Okresnom úrade Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-14517

Kontakt: e-mail: info@pressburgfamily.sk

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679  zo dňa 27.4.2016

Odporúčame Vám, aby ste si tu uvedené informácie pozorne  prečítali a v prípade, ak budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu detailnejšie vysvetliť, môžete sa na nás  obrátiť.

Vymedzenie pojmu osobné údaje v zmysle  § 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť Pressburgfamily  v postavení prevádzkovateľa spracováva osobné údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k Vám,  na konkrétne určené a legitímne účely v primeranom rozsahu potrebnom pre účel spracovávania, s maximálne možnou starostlivosťou.  Spoločnosť Pressburgfamily.sk spracováva osobné údaje  na základe právneho základu a na základe svojich oprávnených záujmov.

Základný účel spracovania osobných údajov je najmä:

 • Plnenie zmlúv a poskytovanie služieb
 • Účtovné a daňové účely
 • Splnenie právnych povinností
 • Archivácia na základe zákona
 • Oprávnené záujmy spoločnosti

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v rozsahu, v ktorom ste nám ich poskytli alebo v rozsahu, v ktorom sme ich získali z verejne dostupných zdrojov a spoločnosť ich spracováva v súlade s platnými právnymi predpismi. Jedná sa predovšetkým o tieto údaje:

 • Adresné údaje (Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)
 • Kontaktné údaje (Telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • Ďalšie údaje plynúce z konkrétnej zmluvy

Osobné údaje detí do 16 rokov spoločnosť Pressburgfamily nespracováva. V prípade, ak je spracovanie osobných údajov detí nutné z titulu plnenia zmluvy, spracovávajú sa tieto, len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť Pressburgfamily môže poskytnúť v nevyhnutnej miere osobné údaje  potrebné pre právny základ ďalším príjemcom v súvislosti so sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu, nájmu  a realitnej činnosti nehnuteľností a plnením zákonných povinnosti spoločnosti.

Prenos údajov do tretích krajín

Spoločnosť Pressburgfamily.sk neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Pressburgfamily.sk. uchováva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmlúv, oprávnených záujmov spoločnosti a v zmysle platných zákonov.

Vaše práva týkajúce osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a GRPR máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo  na prenosnosť údajov
 • Právo namietať
 • Právo odvolať súhlas so spracovaní osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Vaše osobné údaje získané z verejných zdrojov

V prípade, ak spoločnosť nezískala údaje od priamo od Vás, ale z verejne prístupných zdrojov,  máte rovnaké práva ako osoby, od ktorých sme osobné údaje získali priamo. Máte právo na informáciu z akého zdroja spoločnosť Vaše údaje získala.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

V prípade, ak by došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, spoločnosť Pressburgfamily Vám túto skutočnosť oznámi bez zbytočného odkladu.

Webová stránka

Webová stránka www.pressburgfamily.sk nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov. Na webových stránkach Vás nesledujeme (nepoužívame cookies), takže spoločnosť získa len tie údaje, ktoré nám Vy poskytnete.

Dohľad nad ochranou osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva:

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Účinnosť tohto dokumentu je od 25.5.2018